Scroll to top

Privacyverklaring

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 

  • zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

 

Jouw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

 

Jouw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

 

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

  • Jouw naam, adres en woonplaats
  • Je klantnummer en/of je geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Type consult: Chinese kruidengeneeskunde 24101/ Consult Shiatsu 24102/ Consult Acupunctuur 24104/ Consult Tuina 24105.

Rechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.